Hindu Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
Bhagawathi Stotram
Translated By P. R. Ramachander

Hindu Devotional Stotras Lyrics, Hindu Devotional Stotras, Hindu Devotional Stothras, Stotras of Devi, Stotras of Parvathi, Stotras of Lakshmi, Stotras of Saraswati, Stotras of Annapurna, Stotras of Kali
Sri Bhagawathi Devi namo varade,
Jaya papa vinasini bahu phalade,
Jaya shumbha nishumbha kapaladhare,
Pranamami Devi thu nararthi hare. 1

Salutations to Bhagawathi who gives boons,
Victory to her who destroys sins and blesses in several ways,
Victory to her who wears the skull of Shumbha and Nishumba,
Salutations to her who puts an end to the sufferings of men.

Jaya Chandra divakara nethra dhare,
Jaya pavaka bhooshitha vakthra vare,
Jaya bhairava dehanileenapare,
Jaya Andhaka daithya viseshakare. 2

Victory to her who has Sun and moon as eyes,
Victory to her whose face shines like fire,
Victory to her who merges in the body of bhairavas,
Victory to her who enfeebled Andhakasura.

Jaya Mahisha vimardhani soola kare,
Jaya loka samasthaka papa hare,
Jaya devi pitha Maha Vishnunuthe,
Jaya Bhaskara Sakra siroavanathe. 3

Victory to her who holds the spear which killed Mahisha,
Victory to her who destroys sins of the entire world,
Victory to that Goddess saluted by Vishnu and Brahma,
Victory to her who is saluted by Sun God and Indra.

Jaya Shanmuga sayudha ishanuthe,
Jaya Sagara gamini shambhunuthe,
Jaya Dukha daridra vinasa kare,
Jaya puthra kalathra vivrudhi kare. 4

Victory to her who is worshipped by Shanmuga and armed Easwara,
Victory to her who goes to the sea and worshipped by Shiva,
Victory to her who destroys sorrow and poverty,
Victory to her who blesses us with wife and sons.

Jaya Devi samastha sareera dhare,
Jaya naka vidharshani dukha hare,
Jaya Vyadhi vinasini moksha kare,
Jaya vanchitha dayini sidha vare. 5

Victory to her who takes all forms,
Victory to her who shows heaven and removes sorrows,
Victory to her who cures diseases and also grants salvation,
Victory to her who blesses all with their desires.

Yethad Vyasa Krutham stotram yah paden niyatha suchi,
Gruhe va shudha bhavena preetha bhagawathi sada. 6

He who reads this prayer composed by Sage Vyasa,
With devotion and observing the rules in any clean house,
Or with a clean mind in their house itself,
Would become dear to Goddess always.

« previous stotra devotional hymns index next stotra »

  More Related Strotras
  Bhavani Ashtakam
  Bhavani Bhujangam
  Gangashtakam
  Gauri Dasakam
  Kalpa Shaki Stavam (Tripura Sundari Stavam)
  Kanaka Dhara Stotra
  Lalita Pancha Ratnam
  Shakthi Peetha Stotram
  Sharada Bhujanga Prayathashtakam
  Soundarya Lahari
  Tripurasundari Ashtakam
  Aananda Valli Stotram
  Abhirami Stotram
  Akhilandeswari Mathruka Pushpa Mala
  Amba Pancha Ratnam
  Annapurnashtakam
  Arya Navakam
  Ashta Lakshmi Stotram
  Bala Mukthavali Stotram
  Bala Satha Nama Stotra
  Bhaja Gaureesam
  Bhagawathi Ashtakam
  Bhagawathi Stotram
  Dhana Lakshmi Stotram
  Deva Krutha Lakshmi Stotram
  Devi Kshama Stotram
  Devi Stotram
  Devyaa Aarathrikam
  Durga Ashtakam
  Durga Chalisa
  Durga Kavacham
  Durga Stotram
  Durga Stuti
  Garbha Rakshambika Stotram
  Janaki Panchakam
  Jaya Madhurashtakam
  Jnana Prasoonambika Stotram
  Kalyana Vrushti Stavam
  Kamakshi Suprabatham
  Lakshmi Ashtothara Satha Namavali
  Lalita Trishati Stotram
  Maha Lakshmi Ashtakam
  Maha Lakshmi Stotram
  Mahishasura Mardini Stotram
  Meenakshi Pancha Ratnam
  Meenakshi Nava Ratna Mala Stotram
  Mookambika Ashtakam
  Raja Rajeswari Mantra Matruka Stavam
  Saraswati Ashtakam
  Sharada Stotram
  Thulasi Stotram
  Vani Stotram
  Vijaya Lakshmi Stotram
 Devotional Hymns
  Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
  Devi Stotras
  Vishnu Stotras
  Shiva Stotras
  Ganapathi Stotras
  Subrahmanya Stotras
  Hanuman Stotras
  Stotras by Adi Shankaracharya
 Hindu Temples
  Vishnu Temples
  Shiva Temples
  Krishna Temples
  Rama Temples
  Ganapathi Temples
  Hanuman Temples
  Narasimha Temples
  Lakshmi Temples
 Latest Additions
  Shirdi Sai Baba Mandir, Suwane
  Shree Shakti Mandir of Atlanta
  India Cultural and Religious C
  Hindu Temple of Atlanta, River
  Hindu Temple of Augusta
  Hare Krishna Temple, Georgia
  Shree Swaminarayan Temple (ISS
  Swaminarayan Mandir (BAPS), Bo
  Swaminarayan Mandir, Orlando
  South Florida Hindu Temple